rodzina 500 logo Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. będzie realizowane zadanie oraz obsługa świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Sokolniki w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.

  • Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
  • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące , licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
  • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie). Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


Informatory "Rodzina 500 plus"

Informator Rodzina 500 plus
Informator Rodzina 500 plus - krok po kroku
Informacje o możliwościach składania wnioseków o świadczenie „Rodzina 500 plus” przez internet

Formularz:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf

Przykłady prawidłowo wypełnionych wniosków:

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.pdf

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko.pdf