Herb Gminy Sokolniki W dniu 24 maja 2017 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego1 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Sokolniki

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 – 2020,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2017,

c) zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

d) diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów.

7. Protokół z przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków na Ogólnopolskie Święto Mebli i Meblarzy w Gminie Sokolniki i Dni Gminy Sokolniki w 2016 roku – zatwierdzenie stanowiska komisji.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                            /-/ Rafał Prukop