alkohol stop Do zadań Komisji należy:
- inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega Wójtowi Gminy Sokolniki.
Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Pani Iwona Kapral pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15.30. – 17.00 w Budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach I piętro, pokój nr 7 oraz dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 697 064 284.

Psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Pani Klaudia Jaros pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00 w budynku GOKSiT w Sokolnikach I piętro oraz dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 795 701 741.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach między innymi
prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub
porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Na badanie, o którym mowa kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie
dotyczy.

Osoby uzależnione od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie Gminy Sokolniki.