UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2018