Herb Gminy Sokolniki

Wójt Gminy Sokolniki informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1340 ze zm.) w celu uzyskania zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla drugiego okresu producenci rolni zobowiązani są składać wnioski do właściwych gmin od 1 sierpnia do 2 września 2019 roku.

Limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych to 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1 zł za 1 litr oleju napędowego.

Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku.

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Gminy, pok. nr 7 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Formularze do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 7 lub na stronie internetowej Gminy Sokolniki.

Wójt Gminy Sokolniki
/-/ Sylwester Skrzypek

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie