GOPS logo Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego 500 +
oraz świadczenia rodzinnego podlegającego koordynacji świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w ślad za Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi informuje:

W przypadku zamieszkania i/lub podjęcia zatrudnienia przez rodzica/członka rodziny poza granicami Polski, na obszarze Unii Europejskiej, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, sprawa podlega kompetencyjnie Wojewodzie Łódzkiemu, w związku z tym zastosowanie w sprawie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.Z uwagi na fakt, iż obecnie rozpatrywane są wnioski z poprzednich okresów zasiłkowych tj. 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 oraz biorąc pod uwagę skomplikowany charakter spraw ze względu na konieczność zastosowania w prowadzonych postępowaniach, nie tylko przepisów prawa polskiego, ale również prawa unijnego, a także konieczność zebrania dokumentacji,
postępowanie w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy tj. 2019/2020 (w zakresie zasiłków rodzinnych) oraz 2019/2021 (w zakresie świadczenia wychowawczego) może ulec znacznemu przedłużeniu. Szacuje się jednak, iż sprawy z ww. wniosków zostaną rozpatrzone w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Należy zwrócić uwagę, że termin rozpatrzenia wniosku należy liczyć od dnia wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi prawidłowo wypełnionych, kompletnych dokumentów.
Jednocześnie informuję, że sprawy rozpatrywane są sukcesywnie, wg określonego porządku.

Z uwagi na bardzo dużą liczę wniosków, które wpłynęły, na nowy okres zasiłkowy, do Wojewody Łódzkiego, proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na załatwienie sprawy.