UCHWAŁA NR XXII/135/20
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

Uchwała Nr XXII/135/20