urzad pracy logo Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie w roku 2021 kontynuuje nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim (V)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wieruszowskim.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Wieruszowie jako bezrobotne, spośród których co najmniej:

- 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020,
- 20% stanowią osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie szkoły ponadpodstawowej włącznie).

Oferowane wsparcie:

W ramach projektu w 2021 roku osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, takie jak: staże, udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie. Wsparcie w ramach projektu poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania.

Rezultaty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

- osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3) – na poziomie co najmniej 44%;
- pozostałych osób nienależących do ww. grup – na poziomie co najmniej 59,5%.

Wartość projektu: 3 575 081,75 zł (2020 rok – 1 361 111,06 zł, 2021 rok – 1 198 044,47 zł, 2022 rok – 1 015 826,22 zł).

Maksymalny poziom dofinansowania UE: 3 013 078,90 zł

Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłoszenia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

 

Źródło: https://wieruszow.praca.gov.pl/-/14031421-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-wieruszowskim-v

 

logo fe wer