oblodzenie dach Przypominamy Państwu o obowiązku usuwania śniegu z dachu przez właściciela posesji.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego kto nie spełnia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo bliskich, a także wszystkich mieszkańców naszej gminy.