wfosigw z napisem W czerwcu 2020 roku gmina Sokolniki przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

Wniosek złożony przez gminę dotyczył dwóch zadań: „Utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach” oraz „Utworzenia ekopracowni w Szkole Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach”. W miesiącu grudniu 2020 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi powyższych zadań. Stąd też z początkiem roku 2021 w obu szkołach rozpoczął się cykl przedsięwzięć w ramach projektu, którego celem było między innymi polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach.


Wartość całkowita przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach wyniosła 43 311,87 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 38 977,00 zł i kwota wkładu własnego w wysokości 4 334,87 zł. W ramach projektu pracownia została wyposażona w sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy, nagłaśniający, tablicę multimedialną oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią zajęcia z zakresu przyrody, chemii, biologii, fizyki i geografii. Wyposażenie pracowni dopełniły meble oraz rośliny. Ponadto
w pracowni dokonano wymiany dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne i ekologiczne.

Wartość całkowita przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach wyniosła 42 078,66 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 37 865,00 zł oraz kwota wkładu własnego w wysokości 4 213,66zł. W ramach projektu również i ta szkoła została wyposażona w sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy, nagłaśniający, tablicę multimedialną oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, które umożliwią przeprowadzenie zajęć lekcyjnych o różnej tematyce poruszającej zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne i fizyczne. Pracownię wyposażono również w meble oraz mapy i plansze ścienne.

Kolejnym działaniem w ramach projektu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” będzie osiągnięcie efektu ekologicznego. Ekopracownie zostaną wykorzystane do różnorodnych działań dydaktycznych o charakterze przyrodniczo - ekologicznym t.j. poszerzania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych, czy kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska.
Miejsca te zapewne staną się przestrzenią otwartą dla młodszych i starszych uczniów szkoły, rodziców i zapraszanych gości. Uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych oraz w zajęciach przygotowujących do konkursów przyrodniczo – ekologicznych.

Szczegóły projektu można znaleźć na stronach szkół:

http://zssokolniki.szkolnastrona.pl

http://www.zswalichnowy.szkolnastrona.pl

ekopracownie