Obowiązek nauki

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Informacja dotycząca obowiązku

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki (dzieci w wieku 15 - 18 lat), na żądanie Wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

 Wymagane dokumenty

Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów.

Termin realizacji sprawy

Informację o realizowaniu obowiązku nauki rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przedłożyć w terminie do 30 września, lub w innym terminie wskazanym przez Wójta.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
  1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 3. Obowiązek może być także spełniany przez uczęszczanie do szkoły:
  1. za granicą (w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  2. przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
  3. uczęszczanie do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w art. 47 ustawy Prawo oświatowe.
 4. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 5. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.
 6. Przez niespełnienie obowiązku, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć.
 7. Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  4. informowania Wójta, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły.
 8. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 2, tel. 62 62 62 225.

Załączniki:

Wzór oświadczenia o spełnieniu obowiązku nauki