Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zasady przyznawania

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku
Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Miejsce składania dokumentów
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się do Wójta Gminy Sokolniki w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
b) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
c) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
d) kopię dyplomu lub świadectwa, potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
e) kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał), że młodociany zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
f) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
g) aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
h) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
i) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
j) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Termin realizacji sprawy
Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób załatwienia sprawy
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Sokolniki, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Sokolniki, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) wynosi do 8 081,00 zł
3. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) wynosi do 254,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 2, tel. 62 62 62 225.

ZAŁĄCZNIKI:


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza

Oświadczenie o pomocy de minimis

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Obowiązek informacyjny -RODO