Wójt Gminy

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek

tel: 62 78 451 59, 697064250
fax. 62 78 451 94

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Kompetencje

 1. Wójt jest kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności:
  1. gospodarowanie mieniem komunalnym;
  2. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i określanie sposobu wykonania uchwał;
  3. realizowanie polityki kadrowej w urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem do rady gminy o powołanie albo odwołanie skarbnika, powoływanie zastępcy wójta;
  4. zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu oraz warunków jego działania;
  5. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz;
  6. sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz zmian do budżetu, a także projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu;
  7. wykonywanie budżetu gminy;
  8. przedkładanie uchwał rady gminy i zarządzeń wójta organom nadzoru oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;
  9. współdziałanie z wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień;
  10. w przypadkach niecierpiących zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia;
  11. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz;
  12. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej gminy określonych odrębnymi przepisami;
  13. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w czasie stanu klęski żywiołowej, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
  14. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków;
  15. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta;
  16. nadzorowanie działalności organów sołectwa;
  17. kontrolowanie działalności sołectwa w zakresie wykorzystania mienia przekazanego sołectwu;
  18. rozpatrywanie skarg złożonych na pracowników urzędu;
  19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa oraz uchwały rady gminy i zarządzenia.
 3. Pracą urzędu kieruje wójt przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych, osób wykonujących zadania na samodzielnych stanowiskach i pełnomocników powołanych do realizacji określonych zadań.
 4. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2 wójt wydaje zarządzenia i polecenia służbowe oraz może udzielać upoważnień i pełnomocnictw do realizacji określonych zadań, a także do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta i sekretarzowi.
 6. W czasie nieobecności wójta urzędem kieruje zastępca wójta i sekretarz w ramach udzielonych upoważnień.

Rada Gminy

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2018 - 2023 pełni: Pan Rafał Prukop

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (pokój nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach)

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2018 - 2023 pełni: Pani Agnieszka Kadłubek

Skład Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2018-2023:

 1. Jagielski Roman

 2. Jopek Ewa

 3. Kadłubek Agnieszka

 4. Kowalczyk Grzegorz

 5. Kowalczyk Zbigniew

 6. Kowalewski Dariusz

 7. Lasota Rafał

 8. Małecki Marek

 9. Mielczarek Zdzisław

 10. Niedźwiecki Henryk

 11. Otorowski Antoni

 12. Prukop Rafał

 13. Rembecki Jarosław

 14. Rosiński Tomasz

 15. Szkudlarek Radosław