Procedura rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 2. Uchwała Nr XLI/258/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym;
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

Zasady rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Na terenie gminy Sokolniki obowiązują następujące kryteria określone przez Radę Gminy:

 1. rodzeństwo dziecka uczęszcza do zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole do którego składany jest wniosek – 5 pkt.;
 2. rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 3. jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 5 pkt;
 4. planowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin – 8 pkt;
 5. rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Sokolniki i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy gminy Sokolniki. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym może złożyć rodzic/opiekun prawny kandydata lub pełnoletni kandydat.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami składa się u dyrektora wybranego przedszkola. Termin składania dokumentów jest corocznie wyznaczany przez Wójta Gminy Sokolniki w formie zarządzenia. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców;
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Do wniosku w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym dołącz się:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzica oraz rodziców kandydata;
 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wniosku w drugim postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole do którego składany jest wniosek;
 2. zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu lub uczelni, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wpis o działalności gospodarczej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 3. deklarację rodzica/opiekuna prawnego dziecka we wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola dotyczącą planowanego czas pobytu dziecka w przedszkolu;
 4. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

Termin realizacji sprawy

Terminy corocznie określane są w zarządzeniu Wójta Gminy Sokolniki.

Sposób załatwienia sprawy

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Brak.

Miejsce załatwienia sprawy

 1. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55, 98-420 Sokolniki - Dyrektor Olga Suchy tel.697 064 264, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, ul. Szkolna 1, 98-420 Sokolniki – Dyrektor Anna Chojnacka tel. 697 064 266, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zespół Szkół w Walichnowach, ul. Szkolna 28a, 98-420 Sokolniki – p.o. Dyrektor Michał Hącel tel. 697 064 269, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Zespół Szkół w Pichlicach, Pichlice 1, 98-420 Sokolniki – Dyrektor Mirosława Malinowska tel. 697 064 265, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do przedszkola.doc

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.doc

Załącznik nr 3 - Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły.doc

Załącznik nr 4 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.doc

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecko do zespołu.docx

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.docx

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do przedszkola.szkoły.doc

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024 WÓJT GMINY SOKOLNIKI z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Sokolniki

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024 WÓJTA GMINY SOKOLNIKI z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół i przedszkoli na terenie gminy Sokolniki

UCHWAŁA NR XLI/258/21 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym