Procedura rekrutacji do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 2. Uchwała Nr XLI/258/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;


Zasady rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, odbywa się według następujących kryteriów:

 1. rodzeństwo dziecka uczęszcza do zespołu, w skład którego wchodzi szkoła do której składany jest wniosek -10 pkt;
 2. dziecko uczęszczało do przedszkola w danym zespole szkół – 5 pkt;
 3. rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Sokolniki i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy gminy Sokolniki. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 4. jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 5 pkt;
 5. rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym może złożyć rodzic/opiekun prawny kandydata lub pełnoletni kandydat.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z załącznikami składa się u dyrektora wybranej szkoły. Termin składania dokumentów jest corocznie wyznaczany przez Wójta Gminy Sokolniki w formie zarządzenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców;
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
 5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Do wniosku do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dołącza się:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwo dziecka do zespołu, w skład którego wchodzi szkoła do której składany jest wniosek;
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w danym zespole szkół;
 3. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzoną prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
 4. zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu lub uczelni, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wpis o działalności gospodarczej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 5. zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu lub uczelni, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wpis o działalności gospodarczej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Termin realizacji sprawy

Terminy corocznie określane są w zarządzeniu Wójta Gminy Sokolniki.

Sposób załatwienia sprawy

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Brak.

Miejsce załatwienia sprawy

 1. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55, 98-420 Sokolniki - Dyrektor Olga Suchy tel.697 064 264, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, ul. Szkolna 1, 98-420 Sokolniki – Dyrektor Anna Chojnacka tel. 697 064 266, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zespół Szkół w Walichnowach, ul. Szkolna 28a, 98-420 Sokolniki – p.o. Dyrektor Michał Hącel tel. 697 064 269, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Zespół Szkół w Pichlicach, Pichlice 1, 98-420 Sokolniki – Dyrektor Mirosława Malinowska tel. 697 064 265, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do przedszkola.doc

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.doc

Załącznik nr 3 - Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły.doc

Załącznik nr 4 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.doc

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecko do zespołu.docx

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.docx

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do przedszkola.szkoły.doc

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024 WÓJT GMINY SOKOLNIKI z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokolniki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024 WÓJTA GMINY SOKOLNIKI z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół i przedszkoli na terenie gminy Sokolniki

UCHWAŁA NR XLI/258/21 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym