Akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

 1. Nauczyciel kontraktowy zatrudniony w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, posiadający wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego – oryginały lub poświadczone kopie;
 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Termin realizacji sprawy

Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył kompletny wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Sposób załatwienia sprawy

Powołanie komisji egzaminacyjnej, przeprowadzenie egzaminu i wydanie aktu mianowania.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu prowadzącego przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Jeżeli dokumentacja złożona przez nauczyciela nie spełnia wymogów formalnych organ prowadzący wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 2, tel. 62 62 62 225.

Załączniki

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.docx
 2. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.pdf