Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku
Wniosek może zostać złożony przez żołnierza lub uprawnionego członka rodziny.

Miejsce składania dokumentów
Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty
1. Pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek zawierający następujące dane:
a) imię i nazwisko oraz imię ojca żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej), rok urodzenia żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej),
b) dane osoby składającej wniosek (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
c) rodzaj czynnej służby wojskowej,
d) termin odbywania służby,
e) uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:

2. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny żołnierza (osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej): zaświadczenie zakładu pracy lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku.
3. Oświadczenie o konieczności informowania urzędu o zmianach w sytuacji rodzinnej lub finansowej.
4. Oświadczenie osób pozostających w nieformalnym związku o dobrowolnym i systematycznym dostarczaniu środków pieniężnych na utrzymanie dziecka przez żołnierza (osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej).
5. Zaświadczenie jednostki wojskowej o rozpoczęciu odbywania służby wojskowej.
6. Karta powołania do odbycia służby wojskowej (do wglądu).
7. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (do wglądu).
8. Odpis skrócony aktu małżeństwa (do wglądu).
9. Dowody osobiste zainteresowanych osób (do wglądu).

Termin realizacji sprawy
Bez zbędnej zwłoki, dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, dla sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki.

Dodatkowe informacje
1. Członkami rodziny żołnierza odbywającego służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są: jego żona, dzieci, rodzice, oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Wniosek może zostać złożony przez uprawnionego członka rodziny.
3. Żołnierz jest zobowiązany do informowania płatnika (dowódcę jednostki) o każdej zmianie sytuacji finansowej rodziny.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 3, tel. 697064290.