Wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku
Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy.

Miejsce składania dokumentów
Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty
1. Pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek zawierający następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL,
d) określenie sposobu przekazania świadczenia:

2. Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej zawierające:
a) imię i nazwisko żołnierza rezerwy,
b) stopień wojskowy,
c) imię ojca,
d) numer PESEL żołnierza rezerwy,
e) datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych,
f) kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,
g) suma dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych;

3. Zaświadczenie o wysokości kwoty dziennego wynagrodzenia utraconego przez żołnierza.

Termin realizacji sprawy
Bez zbędnej zwłoki, do 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje żołnierzowi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki.

Dodatkowe informacje
1. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Wójt Gminy Sokolniki na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 3, tel. 697064290.