Kwalifikacja wojskowa

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej;
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Miejsce składania dokumentów
Określone w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego oraz w wezwaniu imiennym Wójta Gminy Sokolniki

Wymagane dokumenty
1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi gminy – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia,
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień na potrzeby ewidencji wojskowej:
a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji (w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku).
2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi gminy – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

Termin realizacji sprawy
W dniu stawienia się – termin określony w Obwieszczeniu i wezwaniu.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie orzeczenia komisji lekarskiej i dokumentu wojskowego.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenie. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Dodatkowe informacje
1) Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej.
2) Osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie gminy Sokolniki obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Wójta Gminy Sokolniki w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego.
3) Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
4) Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu przed Wójtem Gminy Sokolniki, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
5) Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy Sokolniki właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
6) Osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do której orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji lub uznaną za całkowicie niezdolną do pracy jak również osobę podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zaliczoną do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawi komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej.
7) Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia – do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata. Kobiety te mogą być uprzednio poddane obowiązkowi stawienia się do rejestracji.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 3, tel. 697064290