Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Zarządzenie Nr 120.12.2021 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11 października 2021r. w sprawie organizacji i przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Sokolnikach.

Podmiot uprawniony do złożenia skargi/wniosku

Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki pokój nr 7 – sekretariat
fax 62 78 45 194,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP
Osobiście.
Listownie.
Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.
Ustnie do protokołu.

Dni i godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Sokolnikach:

  1. Wójt Gminy Sokolniki w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy;
  2. Sekretarz Gminy, pracownicy Referatu Organizacyjnego zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach;
  3. Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki - w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 – 16:00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy, następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek.
Zgoda osoby, w interesie której jest składana skarga lub wniosek (w przypadku składania skargi lub wniosku w interesie innej osoby).
Dokumentacja, mająca związek ze sprawą pozostającą przedmiotem skargi lub wniosku (opcjonalnie).

Termin realizacji sprawy

Organ właściwy do załatwienia skargi/wniosku powinien załatwić skargę/rozparzyć wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Sposób załatwienia sprawy

Pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowo - wnioskowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi/wniosku).
Skarżącemu nie przysługuje prawo do zaskarżenia sposobu załatwienia skargi, zarówno w trybie administracyjnym, jak i sądowoadministracyjnym. Ponadto, zgodnie z treścią art.239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w odpowiedzi na skargę organ wykazał jej bezzasadność, skarżący nie może ponowić skargi bez wskazania nowych okoliczności. Jeżeli takie okoliczności nie zostaną wskazane, organ może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie miesiąca albo w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skarga lub wniosek powinna zawierać zwięzłe i rzeczowe przedstawienie zarzutu (problemu).
Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia sprawy

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Referat Organizacyjny.
Nadzór nad prawidłowością i terminowością załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy, Ewelina Kos, pokój nr 9, tel. 62 62 62 212, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski .pdf