Lokalizacja punktu:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Maręże, Gmina Skomlin.

Godziny przyjmowania odpadów

Odpady od mieszkańców w PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca) i w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00.

Kontakt do PSZOK

Telefon kontaktowy: 607 384 840 – zalecane jest wcześniejsze umówienie przyjazdu.

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Do PSZOK mieszkańcy gminy Sokolniki mogą przekazywać wyszczególnione poniżej odpady komunalne:

  • papier i tektura,
  • metal,
  • tworzywa sztuczne,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • opakowania ze szkła,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony,
  • chemikalia.

Odpłatność

Odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są bezpłatnie – w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Transport

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.