Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega Wójtowi Gminy Sokolniki.

 Do zadań Komisji należy:

  • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu
  • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Pani Iwona Kapral pełni dyżur telefoniczny w godz. 15.30. – 17.00 pod numerem telefonu 697 064 284

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Pan Tomasz Wnęk pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 10.00-12.00 w budynku GOKSiT W Sokolnikach I piętro oraz dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 509 651 633.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach między innymi prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Na badanie, o którym mowa kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Osoby uzależnione od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie Gminy Sokolniki.