Procedura związana z ustaleniem numeru porządkowego dla budynku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku, który zawiera: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, określenie przedmiotu wniosku, informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Mapa z wrysowanym budynkiem będącym przedmiotem wniosku.

Termin realizacji sprawy

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Pisemne zawiadomienie o ustaleniu nowego numeru porządkowego.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

  1. Wskazane jest podanie we wniosku numeru telefonicznego wnioskodawcy. Wniosek
    o ustalenie numeru porządkowego został ustalony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
  2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  3. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101

Załączniki:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf