Procedura związana z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Wniosek w sprawie podziału nieruchomości może złożyć właściciel nieruchomości bądź osoba będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty
I ETAP

  1. Wniosek w sprawie podziału nieruchomości.
  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej, umowa notarialna, postanowienie o nabyciu spadku).
  3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca dzieloną nieruchomość.
  4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu: granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi, naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu, przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
  5. Opinię o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

II ETAP

  1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości, który w szczególności zawiera: oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi, datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.
  2. Aktualny odpis księgi wieczystej.
  3. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Termin realizacji sprawy

Do 60 dni od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Sieradzu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku w I etapie postępowania należy dostarczyć opinię osoby uprawnionej stwierdzającą, że granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu przebiegają wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentów do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje. Odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101

Załączniki:

1. wniosek