Procedura wymierzenia opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  3. Uchwała nr XXXIV/226/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Postępowanie jest wszczynane z urzędu.

Miejsce składania dokumentów

Na żądanie organu.

Wymagane dokumenty

Postępowanie jest wszczynane z urzędu. Organ prowadzący postępowanie gromadzi niezbędną dokumentację. Jako dowód dopuszcza się wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Strona postępowania ma prawo przedkładania organowi dowodów i wniosków oraz prawo zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.

Termin realizacji sprawy

Orientacyjny termin załatwienia sprawy wynosi trzy miesiące.

Sposób załatwienia sprawy

Ustalenie opłaty adiacenckiej w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

  1. Przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym m.in. podziałem nieruchomości.
  2. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
  3. Opłata dotyczy właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych podziałem.
  4. Opłata adiacencka wynosi 30 % różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem a wartością nieruchomości po podziale.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101.