Procedura rozgraniczenia nieruchomości

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Właściciel lub użytkownik wieczysty.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia.
3. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczeniem terenu i granic podlegających rozgraniczeniu.

Termin realizacji sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

1. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
2. Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
3. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania ww. decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje Wójtowi.
4. W opisanej w pkt 3 sytuacji Wójt umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł;
 2. opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł;
 3. koszty postępowania administracyjnego (wynagrodzenie geodety, wydatki na sporządzenie map i innych dokumentów oraz znaków granicznych i na przeprowadzenie dowodów w toku postępowania rozgraniczeniowego), które zostaną ustalone po zakończeniu postępowania pokrywają strony postępowania.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
3. Wójt przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
4. Koszty postępowania ponoszą właściciele rozgraniczanych nieruchomości zgodnie z postanowieniem Wójta w sprawie rozliczenia kosztów.
5. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Wójta.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101.

Załączniki:

 1. Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości.pdf
 2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.pdf