Ustalenie warunków zabudowy

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami.

Termin realizacji sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

  1. opłata skarbowa za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 598 zł (zwolnienie z tej opłaty przysługuje właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości);
  2. opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł;

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Brak.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101.

Załączniki:

1) Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf