Procedura związana z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w posiadaniu gminy Sokolniki.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Osoba zainteresowana pobieraniem wody z gminnej sieci wodociągowej i odprowadzaniem ścieków do kolektora sanitarnego.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych.
  2. Mapa określająca usytuowanie budynku do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Termin realizacji sprawy

Do 30 dni o daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie warunków technicznych.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

  1. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy powiadomić pracownika Urzędu.
  2. Z budowy przyłącza sporządza się protokół.
  3. Przed zasypaniem przyłącza należy powiadomić pracownika Urzędu w celu sprawdzenia poprawności budowy.
  4. Jeśli sieć wodociągowa/kanalizacyjna przebiega w pasie drogowym, należy uzyskać zezwolenie na jego zajęcie.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101.

Załączniki:

  1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.docx