Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 2. Uchwała Nr XVI/92/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości;
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości;
 4. Uchwała Nr XIV/73/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.).

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159

Wymagane dokumenty

 1. Osoby fizyczne - w przypadku powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni należy złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz za załącznikiem/załącznikami.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać do 31 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Termin realizacji sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Obowiązek podatkowy:
  1. powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany;
  2. wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 2. Podatek od nieruchomości w 2022 rok wynosi:
  Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł - od 1 m2 powierzchni;
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
  Od budynków lub ich części :
  a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej;
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
  Od budowli
  a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Osoby fizyczne - podatek od nieruchomości od osób fizycznych płaci się w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku.
 4. Osoby prawne - podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Finansów i Podatków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 16, tel. 627845166.

Załączniki:

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)