Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podmiot uprawniony do złożenia dokumentów

Właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści, posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159

Wymagane dokumenty

 1. Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów:
  1. informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania – osoby fizyczne;
  2. deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania - osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Termin realizacji sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności.
 3.  Stawki podatku:
  1. dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego),
  2. dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha), obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
 4. Zwolnienie z podatku rolnego obejmuje m.in. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Finansów i Podatków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 16, tel. 627845166.

Załączniki:

 1. Informacja o gruntach (IR-1)
 2. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)