Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnie 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.); Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XXIX/220/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XXIX/219/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Podmiot uprawniony

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie lub przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
98-420 Sokolniki - pokój nr 5
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021),
  5) potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zezwolenia.

Termin realizacji sprawy

30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach skomplikowanych postępuje się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych płatna jest w kwotach:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata podstawowa podana powyżej wnoszona jest przez przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przez tych przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości:

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach
Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Dodatkowe informacje

Złożony wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych jest opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sokolnikach.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela Kierownik USC, Katarzyna Krzyżanowska, pokój nr 5, tel. 62 78 45 107, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wniosek na zezwolenie stałe.docx