Procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Sokolniki

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 2. Uchwała Nr XXVII/171/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Sokolniki.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Inwestor, który zamierza prowadzić roboty w pasie drogowym, umieścić urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Projekt organizacji ruchu.
 3. Plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni w skali 1:500 lub 1:1000;

Termin realizacji sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XXVII/171/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Sokolniki.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenie, dotyczy:
  1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
 2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101

Załączniki:

1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego.