Poświadczenie własnoręczności podpisu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz. 185). Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Podmiot uprawniony

Osoba ubiegająca się o poświadczenie własnoręczności podpisu.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pokój nr 7 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu,
  2. oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu,
  3. dowód tożsamości ze zdjęciem osoby składającej oświadczenie (do wglądu),
  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Termin realizacji sprawy

W dniu zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Sokolnikach.

Sposób załatwienia sprawy

Poświadczenie własnoręczności podpisu na przedłożonym dokumencie.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 9 zł od podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach: 749256 0004 4200 0114 3000 0010 w tytule należy podać: „Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu – imię i nazwisko”.
Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej, bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) m.in. za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie, może dokonać tylko notariusz. Wyjątek stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu upoważniony jest wójt:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wójt upoważniony jest także do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), organy administracji rządowej i samorządowej oraz (organy) pracodawcy są zobowiązane do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent
z instytucji zagranicznych. Natomiast zgodnie z art. 128 ust. 3 tej ustawy, właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego potwierdzają nieodpłatnie własnoręczność podpisu emeryta lub rencisty (a w razie okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających także osoby sprawującej faktyczną opiekę), w celu potwierdzenia istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych tą ustawą.
Poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone na podstawie ww. przepisów wywołuje takie same skutki, jak gdyby poświadczenia dokonywał notariusz.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 7 - sekretariat, tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.sokolniki.pl

Szczegółowych wyjaśnień udziela Sekretarz Gminy, Ewelina Kos, pokój nr 9, tel. 62 62 62 212, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.pdf

Klauzula informacyjna poświadczanie własnoręczności podpisu .pdf