Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Podmiot uprawniony

Osoba zamierzająca złożyć ostatnią wolę w formie testamentu zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pokój nr 7 – sekretariat, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego,
  2. dowód osobisty spadkodawcy,
  3. dowody osobiste świadków złożenia testamentu,
  4. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Termin realizacji sprawy

W dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej złożeniem ostatniej woli w formie testamentu.

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 22,00 zł za sporządzenie protokołu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010 w tytule należy podać: „Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy– imię i nazwisko”.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Testament allograficzny jest formą testamentu zwykłego, która polega na tym, że spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę w obecności Wójta, Sekretarza Gminy lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dwóch świadków (świadków może być więcej). Ustne oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków i osoby urzędowej. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę urzędową, wobec której spadkodawca oświadczył swoją ostatnią wolę oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
Stosownie do art. 951 § 3 Kodeksu cywilnego nie mogą w ten sposób sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

  1. kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. niewidomy, głuchy lub niemy;
  3. kto nie może czytać i pisać;
  4. kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
  5. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Ponadto nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
Ustalenie terminu złożenia oświadczenia może nastąpić drogą bezpośrednią (osobiście lub telefonicznie).

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 7 - sekretariat, tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.sokolniki.pl

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela Sekretarz Gminy, Ewelina Kos, pokój
nr 9, tel. 62 62 62 212, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Klauzula informacyjna sporządzenie testamentu allograficznego.pdf