Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 2411 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Podmiot uprawniony

Osoba zgłaszająca pobyt stały lub czasowy będąca obywatelem Polski

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Urzędzie Gminy w Sokolnikach (pokój nr 5), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

  1. Ważny dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się (do wglądu w organie gminy);
  2. Potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego;
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub podmiotu (do wglądu w organie gminy);
  4. Dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza  dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (jeśli wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego);
  5. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego.

Termin realizacji sprawy

W dniu zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy

Dokonanie czynności zameldowania lub gdy zachodzą przesłanki wydanie decyzji o odmowie zameldowania.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej. 

17, 00 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika (nie podlega opłacie skarbowej jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie zameldowania. Organem odwoławczym jest Wojewoda Łódzki za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela Kierownik USC, Katarzyna Krzyżanowska, pokój nr 5, tel. 62 78 45 107, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgłoszenie pobytu czasowego druk.pdf
Zgłoszenie pobytu stałego druk.pdf