Informacja o realizacji zadań oświatowych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym edukacja publiczna jest zadaniem własnym gminy, a organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
i przedstawienia Radzie Gminy, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny, wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Przedstawione dane obrazują sytuację oświaty w naszej Gminie, nie tylko pod kątem organizacyjnym i administracyjnym ale również i finansowym.

Załączniki:

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki za rok szkolny 2022/2023
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki za rok szkolny 2021/2022
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki za rok szkolny 2020/2021
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki za rok szkolny 2019/2020