Dni wolne od nauki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

  1. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
    1. egzamin ósmoklasisty,
    2. egzamin maturalny,
    3. egzamin zawodowy;
  2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
  3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki, został ujęty w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Dni wolne 2023/2024