W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i przystąpieniu gminy Sokolniki do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwienia 2023 roku Wójt Gminy Sokolniki informuje o możliwości składania przez zainteresowanych mieszkańców gminy Sokolniki wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Złożenie wniosku o zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego /do pobrania w załączniku/ należy złożyć na piśmie w pokoju nr 10 Urzędu Gminy w Sokolnikach, w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2020 r. poz. 344). Składając wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ważne

Do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniony wnioskodawca, który wchodzi w skład gospodarstwa domowego, na rzecz którego:

  • został wypłacony dodatek węglowy,
  • lub pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy.
  1. W sytuacji kiedy nie został złożony wniosek o dodatek węgłowy, wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB oraz przepisów dotyczących przyznania dodatku węgłowego.
  2. Zgodnie z ustawą prawo zakupu przysługuje gdy wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,50 tony, co należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. ilość paliwa stałego dostepna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  • 1 500 kg - do dnia 31.12.2022 r.
  • 1 500 kg - do dnia 30.04.2023 r.

Dostępny sortyment w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego - węgla:

  • miał 0 - 5 mm
  • groszek 0 - 31,5 mm
  • orzech 0 - 80 mm

Szczegółowych informacji w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) udziela Pan Ryszard Grüner – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, I piętro, pokój nr 10, Nr tel. 627846101, 697064240.

Uruchomienie sprzedaży węgla uzależnione będzie od jego otrzymania od podmiotów wprowadzających do obrotu, uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego.


Wniosek o zakup preferencyjny.doc
Wniosek o zakup preferencyjny.pdf