Zasady składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. Uchwała nr LII/299/22 Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z mocą obowiązywania od 1 września 2022 r.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zawiera:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości;
 3. dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. numer telefonu właściciela nieruchomości;
 5. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
 6. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;
 7. informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Termin realizacji sprawy

Deklarację należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych.

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
 2. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
 3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
  1. w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
  2. w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;
  3. w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Gminy.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Finansów i Podatków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 16, tel. 627845166

Załączniki:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. Przykład – wypełniona deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli bioodpady gromadzone są w kompostowniku;
 3. Przykład - wypełniona deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli nieruchomość nie posiada kompostownika;