Przyznawanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki, za wyniki w nauce, a także za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne, bez względu na miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. Uchwała Nr XXII/135/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Zasady przyznawania

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi klasy IV-VIII szkoły podstawowej, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. uzyskał za ostatni rok szkolny co najmniej średnią 5,6 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania w szkole w przypadku klas IV-VI oraz co najmniej średnią 5,3 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania w szkole w przypadku klas VII-VIII lub
 2. uzyskał za ostatni rok szkolny co najmniej średnią 5,3 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania w szkole w przypadku klas IV-VI oraz co najmniej średnią 5,0 ocen z obowiązkowych przedmiotów objętych planem nauczania w szkole w przypadku klas VII-VIII i promuje szkołę oraz gminę Sokolniki w różnych dziedzinach działalności szkolnej spełniając co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  1. jest laureatem lub finalistą konkursów, turniejów, czy olimpiad zorganizowanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub
  2. jest laureatem lub finalistą ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych konkursów przedmiotowych z zakresu wiedzy i umiejętności organizowanych przez instytucje i placówki oświatowe lub jest laureatem lub finalistą zawodów sportowych na etapie ogólnopolskim lub wojewódzkim.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium edukacyjnego przysługuje rodzicom, wychowawcy klasy i dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń, po wcześniejszym przedłożeniu wniosku radzie pedagogicznej w celu jego zaopiniowania.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego należy składać do Wójta Gminy Sokolniki w terminie do 20 sierpnia każdego roku.

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko ucznia oraz imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;
 2. nazwę i adres szkoły, klasę do której uczęszcza uczeń;
 3. uzasadnienie zawierające osiągnięcia ucznia, w tym informację o wynikach w nauce, informację o konkursach, turniejach, olimpiadach, czy zawodach sportowych.

Do wniosku dołącza się:

 1. kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia;
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. w przypadku dokumentów potwierdzających wyniki w nauce – zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen podpisane przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Termin realizacji sprawy

Oceny wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dokonuje Wójt Gminy Sokolniki. Stypendium edukacyjne wypłacane jest w formie gotówkowej jednorazowo do końca roku kalendarzowego za miniony rok szkolny.

Sposób załatwienia sprawy

Ocena formalna wniosku, przyznanie stypendium

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

Brak

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 2, tel. 62 62 62 225.

Załączniki

 1. UCHWAŁA NR XXII/135/20 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce - za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym.docx
 3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce - za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym.pdf
 4. Klauzula informacyjna RODO.pdf