Gospodarka wodno-ściekowa - PROW

W dniu 30 listopada 2022 r. Wójt Gminy Sokolniki – Sylwester Skrzypek oraz Skarbnik Gminy Sokolniki - Barbara Sawicka-Kanicka zawarli umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach rozstrzygniętego konkursu pomoc przyznana gminie Sokolniki wynosi 2 998 800 zł netto. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

  • rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś,
  • budowę 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sokolniki,
  • zakup wyposażenia obiektu służącego do odprowadzania i oczyszczania ścieków – zakup beczki asenizacyjnej.

W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego umowę gminie Sokolniki przekazali przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego.


tablica PROW