Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walichnowy (ul. Aleja)"

Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 207 m.

W ramach inwestycji wykonano pełną konstrukcję (warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem – 22cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm - 20cm, warstwa ścieralna – 5cm).

Docelowo droga uzyskała parametry:

- klasa techniczna – droga gminna wewnętrzna

- kategoria ruchu – KR1

- obciążenie nawierzchni 100 kN/0ś,

- szerokość nawierzchni bitumicznej – 4,0 m

- szerokość poboczy – 0,75 m

Koszt realizacji zadania: 392 407,49 zł. Główny Wykonawca: LARIX SP. Z O.O. z Lublińca.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 127 800,00 zł, w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

 tablica lodz