UCHWAŁA NR XXXIX/222/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

UCHWAŁA NR XXXIX/221/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXV/200/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXI/178/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach