Uchwała Nr XV/83/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

Uchwała Nr XV/82/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXIX/222/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

UCHWAŁA NR XXXIX/221/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki

UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2018
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki