Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Zarządzenie Nr 120.9.2022 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Gminy w Sokolnikach.

Podmiot uprawniony

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem ograniczeń w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pokój nr 7 - sekretariat
Listownie na adres Urzędu Gminy w Sokolnikach.
Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Urząd Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
fax 62 78 45 194,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który powinien zawierać określenie:

  1. przedmiotu;
  2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej;
  3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Termin realizacji sprawy

Informacje udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu należy powiadomić wnioskodawcę o:

  1. powodach opóźnienia;
  2. terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd gminy nie umożliwiają takiego udostępnienia.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd gminy powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Jeżeli urząd gminy realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów.
Wysokość opłaty odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku.

Tryb odwoławczy

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

  1. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). – odwołanie od powyższych decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu
    za pośrednictwem organu, który wydał decyzję;
  2. na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;
  3. do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) – w przypadku bezczynności organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

Dodatkowe informacje

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży ustnie (telefonicznie lub w sposób bezpośredni) wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie może zostać udostępniona niezwłocznie, wówczas jest on informowany o konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, bądź elektronicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansów i Podatków, Skarbnik Gminy – Barbara Sawicka – Kanicka – pokój nr 19, tel. 626262217

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Zastępca Wójta - Bartosz Górka – pokój nr 2, tel. 626262225

Referat Organizacyjny, Sekretarz Gminy – Ewelina Kos – pokój nr 9, tel. 626262212

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, Kierownik - Ryszard Gruner – pokój nr 10, tel. 627846101

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, Kierownik – Rafał Barszczewski, pokój nr 11, tel. 626262230

Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności, Kierownik – Katarzyna Krzyżanowska, pokój nr 5, tel. 627845107

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Iwona Kapral – pokój nr 7, tel. 627845159

Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za terminowe udostępnianie informacji oraz za treść i zakres udzielonej odpowiedzi w związku
z udostępnioną informacją publiczną będącą w posiadaniu kierowanych przez nich komórek organizacyjnych, zgodnie z właściwością określoną w regulaminie organizacyjnym urzędu.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Klauzula informacyjna - udostępnienie informacji publicznej na wniosek.pdf